اصلی
اجرای 6926 متر خط تغذیه و 6818 خط انتقال جهت گازرسانی به پتروشیمی گچساران به شماره 98/11
کد مطلب: 2319
تعداد بازدید: 136
1398-04-17