اصلی
هزینه برقراری انشعاب مشترکین جزء
کد مطلب: 2076
تعداد بازدید: 778
1397-04-20

هزینه برقراری انشعاب مشترکین جزء

برای مراکز استانها حداکثر زیربنا تا 120 متر مربع و در مورد کلیه شهرها و روستاها حداکثر زیربنا تا 150 متر مربع ملاک است.