اصلی
اعضای هیات مدیره شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد
کد مطلب: 2151
تعداد بازدید: 678
1397-05-21

 

 هیأت مدیره

الف) هیأت مدیره از 3 یا 5 عضو اصلی تشکیل می شود که یک نفر از آنان رئیس یکنفر نایب رئیس هیأت مدیره خواهند بود. مدیرعامل از بین اعضای اصلی انتخاب می شود. مجمع عمومی می تواند حداکثر دو نفر دیگر را نیز بعنوان اعضای علی البدل انتخاب نماید. تا به دعوت رئیس جلسه هیأت مدیره در غیاب اعضای اصلی بجای آنان در جلسات هیأت مدیره انجام وظیفه نمایند. رئیس هیأت مدیره،مدیرعامل و سایر اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره بنابه تصمیم مجمع عمومی منصوب میگردند.

ب) مدیرعامل و سایر اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به این سمت انتخاب می شوند و در پایان مدت عضویت هیأت مدیره تجدید انتخاب آنان بلامانع است.

ج) در پایان مدت عضویت هیأت مدیره و تا وقتیکه هیأت مدیره جدید انتخاتب نشده است اعضای هیأت مدیره با اختیارات قبلی خود به خدمت ادامه خواهند داد.

جلسات و تصمیمات هیأت مدیره

الف) جلسات هیأت مدیره به دعوت و حضور رئیس هیأت مدیره و در غیاب ایشان توسط نایب رئیس هیأت مدیره و یا به پیشنهاد دو نفر از اعضاء هیأت مدیره تشکیل می شود.

ب) جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل 3 نفر از اعضاء اصلی و علی البدل رسمیت می یابد و تصمیمات با سه رأی موافق جلسه قابل اجراء می باشد.

ج) اعضاء علی البدل در جلسات هیأت مدیره شرکت خواهند نمود و در غیاب هر یک از اعضاء اصلی یکی از اعضاء علی البدل به دعوت رئیس جلسه بجای عضو غائب دارای حق رأی می باشد.

د) تصمیمات هیأت مدیره و خلاصه مذاکرات آن پس از تصویب به امضای حاضرین در جلسه خواهد رسید و توسط یکی از کارکنان واجد صلاحیت شرکت که بعنوان دبیر به پیشنهاد مدیرعامل توسط هیأت مدیره ثبت میگردد وبه امضای مدیرعامل و دبیر هیأت مدیره میرسد.

وظایف و اختیارات هیأت مدیره


هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای همه گونه اختیار برای اداره امور شرکت و انجام وظائف مربوط به موضوع شرکت می باشد. اختیارات و وظایف هیأت مدیره از جمله شامل موارد مشروحه زیر است:

الف) اجرای تصمیمات مجمع عمومی.

ب) رسیدگی و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش هیأت مدیره برای تقدیم به مجمع عمومی.

ج) رسیدگی به بودجه تفصیلی شرکت و اصلاح بودجه و اعتبارات به پیشنهاد مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف مجمع عمومی به هیأت مدیره تفویض شده باشد.

د) تهیه برنامة عملیات و فصول و ارقام کلی وبودجه جاری و سرمایه ای شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی جهت تصویب .

هـ) اخذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادها طبق مقررات مربوط به معاملات شرکت.

و) بررسی و تنظیم پیشنهاد دریافت و پرداخت اعتبار و وام جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.

ز) اخد تصمیم نسبت به کلیه طرحها و برنامه ها و هرگونه اقدام دیگری که برای انجام علمیات موضوع شرکت لازم و مقتضی باشد.
ح) اخد تصمیم درباره کلیه پیشنهادات هریک از اعضای هیئت مدیره که برای حفظ حقوق و منافع شرکت لازم و در صلاحیت هیأت مدیره باشد.

خ) اخذ تصمیم برای ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش با رعایت قوانین و مقررات کشور.

د) مشارکت و اهتمام در تهیه و تنظیم مقررات و استانداردهای فنی وایمنی و لزوم رعایت ضوابط و استانداردها در کلیه زمینه های بهره برداری، نگهداری تأسیسات و فراهم آوردن شرایط مناسب و لازم جهت استفاده بهینه و منطقی از گاز طبیعی.

ذ) مراقبت و اهتمام لازم برای توسعه و پیشرفت فعالیتهای موضوعه شرکت از لحاظ علمی،فنی و اقتصادی و کوشش در افزایش استفاده از روشهای پیشرفته در طراحی، ساخت واجراء طرحهای توسعه ای.

ر) اهتمام و کوشش بمنظور ارتقاء سطح دانش و معلومات تخصصی نیروی انسانی در جهت توسعه امر فعالیتهای موضوعه شرکت و افزایش بهره وری نیروی انسانی.

ط) کوشش در اداره امور شرکت بر مبنای بنگاههای اقثصادی، بهینه سازی و بهره وری مناسب از امکانات و منابع و برقراری نظامهای حسابداری صنعتی.

         نظرات

         نظری ثبت نشده است

         اضافه کردن نظر