اصلی
شرح وظایف مدیرعامل
کد مطلب: 2152
تعداد بازدید: 707
1397-05-21

مدیر عامل :

                آقای مهندس رحمن خادم

 

شرح وظایف مدیر

مدیرعامل بعنوان بالاترین مقام اجرائی شرکت مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام و تمام است و نمایندگان شرکت در مقابل کلیه مقامات قضائی و کشوری و لشکری و مؤسسات و اشخاص با حق توکیل غیر دارد.
مدیرعامل میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات اجرائی خود را به هریک از اعضای هیأت مدیره و رؤسای قسمتهای شرکت به مسئولیت خود تفویض کند تا ادارة عملیات مختلف شرکت را که باین طریق به آنها محول میگردد زیر نظر مستقیم وی برعهده گیرند. اختیارات و وظائف مدیرعامل شامل موارد زیر نیز می باشد:


الف) استخدام، نصب، عزل، ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و برقراری فوق العاده های کارکنان و بطور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق مقررات و آئین نامه های مربوط.


ب) بازکردن حساب و پرداخت و دریافت وجوئه نزد بانکها و مؤسسات مالی کشور طبق قوانین و مقررات جاری کشور، در این موارد با امضای مدیرعامل و امضای یکی از اعضای عالی رتبه شرکت ترجیحاً مدیرمالی عمل خواهد شد. مدیرعامل می تواند حق امضای خود را به هریک از کارمندان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نمایند.


ج ) تعیین امضاهای مجاز و تعهد آور برای شرکت


د ) تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیتهای واحدهای مختلف شرکت در حدود تشکیلات و سازمان کلی شرکت


هـ ) اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته و بازرسی در کلیه امور شرکت و شعب و نمایندگیها و موسسات تابعه شرکت .

         نظرات

         نظری ثبت نشده است

         اضافه کردن نظر